ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.!

Τελευταία νέα

@ Παπαγιάννης καλεί Βοργιαζίδη να απολογηθεί δημόσια. @ Από σήμερα η Βέροια αποκτά το δικό της Taxi για άτομα με κινητικά προβλήματα. @Εργαστήρια για παιδιά το Νοέμβριο στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας & @

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016

δημοσιεύτηκε 12 Νοεμβρίου από με 0 σχόλια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για την Ανανέωση των αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών και γνωστοποίηση της υπ' αριθ. 405/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας

 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
 
 
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του Νόμου 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ' αριθμ. 113848/16 (ΦΕΚ 3550 Β΄/03-11-16) Απόφασης Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την υπ' αριθ. 405/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (ΑΔΑ: 616ΞΩΨΠ-3ΘΗ) καθορίστηκε το χρονικό διάστημα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, ήτοι: Έως και Τετάρτη 11-01-2017.
 
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 14 του Νόμου 4264/2014 όπως ισχύει, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών που κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας καθορίζονται ως εξής: 
 
1. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 
2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
 
3. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
 
4. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
 
5. Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012           (Β' 1199) Υπουργική Απόφαση
 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα
 
7. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλεξάνδρειας σύμφωνα με το Ν. 3463/2006, άρθρο 285 (Δημοτική ενημερότητα)
 
8.  Βεβαίωση ή αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει:
  • να είναι πλήρη και να αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, ειδάλλως η ανανέωση απορρίπτεται.
  • να κατατεθούν έως την καταληκτική ημερομηνία που καθορίστηκε με την υπ' αριθ. 405/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 11-01-2017.
  • να κατατεθούν αυτοπροσώπως από κάθε αδειούχο στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Δήμου Αλεξάνδρειας, Γραφείο 12.              
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2333350127 και 2333350112
      edit

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου